ကျွန်တော်/မ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို စိတ်ပူနေပါသည်။

သင္ သို႔မဟုတ္ သင့္မိတ္ေဆြ တစ္ဦးဦးမွ အတင္းအက်ပ္ ေပါင္းသင္းခံေနရပါက သို႔မဟုတ္ ယင္းသို႔ ေပါင္းသင္းရန္ အတင္းအက်ပ္ ဖိအားေပးခံေနရပါက အကူအညီရႏိုင္ျပီး သင္ တစ္ေယာက္တည္း ျဖစ္မေနေၾကာင္း သိထားပါ။

သင့္အေနျဖင့္ သင့္အနာဂတ္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ျခင္း၊ မေရမရာမေသခ်ာျခင္းတို႔ ျဖစ္ေနႏိုင္သလို သင့္ခံစားခ်က္၊ ဝတၱရားတို႔ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ား ရွိေနႏိုင္ပါသည္။ ဤစာမ်က္ႏွာတြင္ ပါရွိေသာ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားအနက္ တစ္ခုကို ဆက္ျပီး သင္အကူအညီ ရယူႏိုင္ပါသည္။

သင့္အသက္ ဘယ္ေလာက္ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ သင္မည္သည့္ ႏိုင္ငံ သို႔မဟုတ္ မိသားစု ေနာက္ခံမွ ဆင္းသက္လာသည္ျဖစ္ေစ၊ အမ်ိဳးသားျဖစ္ေစ၊ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ သင့္တြင္ မည္သည့္ ယဥ္ေက်းမႈ ထံုးတမ္းမ်ား ႏွင့္ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာမ်ား ရွိသည္ျဖစ္ေစ အေၾကာင္းမဟုတ္ပါ။ သင္၏ ကိုယ္ပိုင္ ဆႏၵမပါပဲ အတင္းအက်ပ္ သင့္အား လက္ထပ္ ေပါင္းသင္းမႈ ျပဳရန္ မည္သူ႔ကိုမွ ခြင့္မျပဳထားပါ။

အတင္းအက်ပ္ လက္ထပ္ေပါင္းသင္း ခံေနရျခင္း၏ လကၡဏာ ႏွင့္ အရိပ္အေယာင္မ်ား

သင္ သိကၽြမ္းေသာ သူတစ္ဦးဦးမွ အတင္းအက်ပ္ ေပါင္းသင္းခံေနရသည့္အခါ သို႔မဟုတ္ ယင္းသို႔ ေပါင္းသင္းခံရရန္ အလားလာ ရွိေနသည့္အခါ ၄င္းတို႔ အေျခအေနအေၾကာင္း ေျပာျပရန္ အခက္အခဲ ရွိေနေၾကာင္း ရွိေနႏိုင္ပါသည္။ လူတစ္ေယာက္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး သင္ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကို သတိထားမိပါက ၄င္းအေနျဖင့္ အတင္းအက်ပ္ ေပါင္းသင္းခံေနရေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ ယင္းသို႔ ေပါင္းသင္းခံရရန္အလားလာရွိေနေၾကာင္း သိႏိုင္ပါသည္။

အတင္းအက်ပ္ လက္ထပ္ေပါင္းသင္း ခံေနရျခင္း၏ လကၡဏာ ႏွင့္ အရိပ္အေယာင္မ်ားကို သတ္သတ္မွတ္မွတ္ သိရွိ ေဖာ္ထုတ္ရန္မွာ ခက္ခဲႏိုင္ျပီး အကူအညီႏွင့္ အၾကံဉာဏ္မ်ားကို အျဖစ္ႏိုင္ဆံုး ျမန္ျမန္ ရွာေဖြ ရယူသင့္ပါသည္။အတင္းအက်ပ္ ေပါင္းသင္းခံေနရသည့္သို႔မဟုတ္ ယင္းသို႔ ေပါင္းသင္းခရံ ရန္ အလားလာ ရွိေနသည့္ သူ၏ အက်ိဳးအတြက္ အေကာင္းဆံုး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အေရးၾကီးသက့ဲသို႔ ၄င္းတို႔၏ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရး အျပင္ သင့္၏ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးကိုပါ အျမဲ သတိျပဳ ဂရုစိုက္ရန္မွာ အေရးၾကီးပါသည္။

ရုတ္တရက္ ေၾကညာမႈ ျပဳျခင္း

ေစ့စပ္မႈ ျပီးစီးသြားျပီဟု ရုတ္တရက္ ေၾကညာမႈ ျပဳျပီး ေစ့စပ္မႈ ျပဳခံရသည့္ သူမ်ားမွ ေပ်ာ္ရႊင္သည့္ပံု မေပၚလွ်င္။

ထြက္ခြာရျခင္း

မိမိတက္ေရာက္ေနရာ ေက်ာင္း၊ တကၠသိုလ္ သို႔မဟုတ္ လုပ္ကိုင္ရာ အလုပ္ခြင္မွ ရုတ္တရက္ ထြက္ခြာ သြားရလွ်င္။

တက္ေရာက္မႈ မရွိပဲ ပ်က္ကြက္ေနျခင္း

မိမိတက္ေရာက္ေနရာ ေက်ာင္း ၊ တကၠသိုလ္ သို႔မဟုတ္ လုပက္ ိုင္ရာ အလုပ္ခြင္မွ အၾကာၾကီး ပ်က္ကြက္ခ့ဲလွ်င္။

ထြက္ေျပးျခင္း

မိမိ အိမ္မွ ထြက္ေျပးသြားလွ်င္။

ညွင္းပမ္းႏွိပ္စက္ခံရျခင္း

မိသားစုတြင္း အၿကမ္းဖက္မႈ သို႔မဟုတ္ ညွင္းပမ္း ႏွိပ္စက္မႈ ရွိေနလွ်င္။

အစဥ္အလာ ထံုးတမ္းအရ လက္ထပ္ရျခင္း

မိမိတို႔၏ အကိုမ်ား သို႔မဟုတ္ အမမ်ား ေက်ာင္းတက္ျခင္းကို ရပ္တန္႔လိုက္ရလွ်င္ သို႔မဟုတ္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ မျပည့္မီ လက္ထပ္ေပါင္းသင္းလိုက္ရလွ်င္။

ထိန္းခ်ဳပ္ ခံေနရျခင္း

အျပင္သို႔ ထြက္ခြင့္မရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ မိသားစုဝင္ တစ္ဦးဦးမွ ေဘးနားတြင္ ထပ္ၾကပ္မခြာ ရွိေနလွ်င္။

စိတ္ဓာတ္က်ျခင္း

စိတ္ဓာတ္က်ျခင္း၊ မိမိကိုယ္ကို ထိခိုက္နာက်င္ေအာင္ လုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ အရက္ စြဲေနသည့္ လကၡဏာမ်ား ရွိေနလွ်င္။

ထိတ္လန္႔ စိုးရ႔ံြ႕ေနျခင္း

လာမည့္ မိသားစု အားလပ္ရက္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခာ ထြက္ခြာမည့္ အေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီးထိတ္လန္႔ ေၾကာက္ရံ႔ြေနလွ်င္။

Locker Room

The Locker Room

Close