Ɣan adiɛr në math

Të tɔ̈ yïn ka muɔ̈th në thiëŋ ë mɛ̈c wek ka yakë diɛɛr na wek abë mäc thiëëk, ke alim ba nyic na kony atɔ̈ ku yïn acï tɔ̈ yïtök.

Tɛk ke yïn ariɔ̈c ku akuc pïrdun nhiäk tɔ̈ nhom tëno, ku ca nhom liäp (riɛr) në të ye yɔ̈k rɔt ku ka kun ba loi. Yïn alëu ba yup në namba tök de ye nɛmbɛi tɔ̈ piny tɛ̈n në ya päm kënë yic ku ba kony yök.

Nɔŋ yïn run kadï; ka bär pinyo ka bär pan yïn kadi; cɔk yïn ya moc ka tik; ka ye ciɛŋdu ye kunu ka ye kunu ye door – acïn ran cï puɔ̈l bë yïn mäc thiëk ke cie kë gör (wuïc).

Kɛ̈k ye thiëŋ ë riɛl (mɛ̈c thiëëk) nyuɔ̈th

Të tɔ̈ (rëër) ran nyic në thiëŋ ë mɛ̈c yen në riɛl yic, ka tɛkdɔ̈ atɔ̈ ke bë gaam në riɛl, tɛkdɔ̈ alëu bë ya yök ke riilic bë ya jam në bak de pïrde. Të nɔŋ yen ka moth kɔ̈k cït këkë tënɔŋ ran, tɛk kë wɛ̈tdeyic yen atɔ̈ në thiëŋ cï mäc yenic, ka tekdɔ̈ tɔ̈ ke bë ɣäth (laar/yäth) bë lɔ në mɛ̈c yenic.

Yen ee yic riɛl ba cït ke thiëŋ ë riɛl nyic ku dhil ba thiëc në kony ku dɔc gör në randɔ bë jam ke yïn. Yen athiekic ba kë ye loi aköl-luɔ̈t (akölthok-ëbën) bë ya kë ye piath tënɔŋ ran yen tɔ̈ në, ka tɛkdɔ̈ tɔ̈ në riɔ̈c de, mɛ̈c thiëëk, ku dɛ̈k ba ya tääu në yï nhom yen pialden ku pialdu aya.

TEEM THÏN Ë CIƐƐL

Teem thin ë ciɛɛl na yen acï luɔ̈nykɔ̈u/mäckɔ̈u (kutuba)ku aye ciɛ̈t ka cï mitpuɔ̈th thin.

JÄÄL

Bë jääl lɔ panabun, jama ka luɔi yic tɛɛm thïn.

LIU

Aye kaamdït (thaa) nɔ̈k roor ke cie lɔ panabun, jama ka në luɔi-yic tëcïn wɛ̈t ye yic yekë gaam.

RƆTKUAL

Yen acï kɛt ror baai.

YAŊ

Anɔŋ kënë yen nyuɔth na kɔc aye thɔ̈r baai ka yaŋ atɔ̈.

CIƐŊ

Wɛ̈t-amɛ̈thken dït ka nyïïr-akɛ̈cken dït aci kɔ̈ɔ̈c në lɔ panabun ka acï thiaak ee ke kɛ̈c ruɔ̈n 18 cuɔ̈p (dööt).

TIƐ̈Ɛ̈T

Acie ye ke kan päl lɔ bec (ɣɔu) ka na leer bec ka nɔŋ randɔ de pande yen lɔ kek yen.

APADIƐƐR

Aye cït ke apadiɛɛr nyuɔth, ye göör bë rɔt nɔ̈k, cämë walrac ka dëk mäu cïn akeu.

RIƆ̈Ɔ̈C

Aye rëër në ke riɔ̈ɔ̈c ka ë ke diɛɛr në wɛ̈t de lɔ baai junub.

Locker Room

The Locker Room

Close