ਮੈਂ ਇਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਾਂ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਡਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਬਾਰੇ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੰਨੇ ਤੇ ਦਿਤੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੰਬਰ ਉਪਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ; ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਆਓਂਦੇ ਆਏ ਹੋ; ਤੁਸੀਂ ਮਰਦ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ; ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਾਂ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ – ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਆਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਲੱਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖੋ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਆਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ।

ਅਚਾਨਕ ਐਲਾਨ

ਅਚਾਨਕ ਐਲਾਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਿਦਾਇਗੀ

ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਸਕੂਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ

ਉਹ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸਕੂਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਭੱਜ ਜਾਣਾ

ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ

ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ।

ਪਰੰਪਰਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ

ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀਅ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ

ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ, ਸਵੈ-ਨੁਕਸਾਨ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਦਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਭੈਭੀਤ ਰਹਿਣਾ

ਉਹ ਡਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

Locker Room

The Locker Room

Close