ပင်မစာမျက်နှာ - မြန်မာဘာသာ

အကယ္၍ သင့္အေနျဖင့္ မိမိဆႏၵမပါပဲ အတင္းအက်ပ္ေပါင္းသင္းမႈ ျပဳခံေနရပါက သို႔မဟုတ္ ယင္းသို႔ အတင္းအက်ပ္ ေပါင္းသင္းရမည္ စိုးပါက အကူအညီ ရႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ သင္တစ္ေယာက္တည္း ကူရာမ့ဲ ျဖစ္မေနေၾကာင္း သိရွိထားပါ။

သင့္အေနျဖင့္ သင့္အနာဂတ္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ျခင္း၊ မေရမရာမေသခ်ာျခင္းတို႔ ျဖစ္ေနႏိုင္သလို သင့္ခံစားခ်က္၊ ဝတၱရားတို႔ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ား ရွိေနႏိုင္ပါသည္။ဤစာမ်က္ႏွာတြင္ ပါရွိေသာ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားအနက္ တစ္ခုကို ဆက္ျပီး သင္အကူအညီ ရယူႏငို ္ပါသည္။

သင့္အသက္ ဘယ္ေလာက္ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ သင္မည္သည့္ ႏိုင္ငံ သို႔မဟုတ္ မိသားစု ေနာက္ခံမွ ဆင္းသက္လာသည္ျဖစ္ေစ၊ အမ်ိဳးသားျဖစ္ေစ၊ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ သင့္တြင္ မည္သည့္ ယဥ္ေက်းမႈ ထံုးတမ္းမ်ား ႏွင့္ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာမ်ား ရွိသည္ျဖစ္ေစ အေၾကာင္းမဟုတ္ပါ။ သင့္၏ ကိုယ္ပိုင္ ဆႏၵမပါပဲ အတင္းအက်ပ္ သင့္အား လက္ထပ္ ေပါင္းသင္းမႈ ျပဳရန္ မည္သူ႔ကိုမွ ခြင့္မျပဳထားပါ။

အၾကံဉာဏ္ လိုအပ္ပါက (၀၂) ၉၅၁၄ ၈၁၁၅ သို႔ ဆက္သြယ္ ေခၚဆိုႏိုင္ျပီး help@mybluesky.org.au အီးေမးလ္ လိပ္စာသို႔လည္း လိပ္မူ၍ အီးေမးလ္ ေပးပို႔ႏိုင္သည့္ အျပင္ ၀၄၈၁ ၀၇၀ ၈၄၄ သို႔လည္း မက္ေဆခ်္႕ပို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ သင္ ဘာသာျပန္တစ္ဦး လိုအပ္ပါက ကၽြႏ္ု္ပ္တို႔ ကူညီေပးႏိုင္ပါသည္။

သင္မလံုမျခံဳျဖစ္ေနသည္ဟု ခံစားေနရပါသလား။ အေရးေပၚ အေျခေနျဖစ္ေနပါက သို႔မဟုတ္ သင္ ထိခိုက္နာက်င္ ခံစားေနရပါက သုည သံုးလံုး (၀၀၀) အား မည္သည့္ ဖုန္းျဖင့္ မဆို ေခၚဆို ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

မိမိဆႏၵမပါပဲ အတင္းအက်ပ္ ေပါင္းသင္းလက္ထပ္ ျခင္းဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။

အလိုမတူပဲ အတင္း ေပါင္းသင္းလက္ထပ္ေနထိုင္ျခင္း ဆိုသည္မွာ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ လြပ္လပ္သည့္ မိမိဆႏၵမပါပဲ လက္ထပ္ေပါင္းသင္း ေနထိုင္ျခင္းျဖစ္ျပီး ယင္းသို႔ လက္ထပ္ေပါင္းသင္းေနထိုင္ျခင္း၏ သေဘာသဘာဝႏွင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို နားမလည္ျခင္းေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ ျခမ္းေျခာက္ အၾကပ္ကိုင္ခံ ရ၍ေသာ္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ လွည္းျဖားခံရ၍ေသာ္လည္းေကာင္း လက္ထပ္ရျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ယင္းက့ဲသို႔ ေပါင္းသင္း လက္ထပ္မႈ ပံုစံမ်ိဳးသည္ လူအမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ မိသားစုမ်ားအေပၚ ဆိုးက်ိဳးမ်ား သက္ေရာက္ေစႏိုင္ျပီး ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ ဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္ေနပါသည္။

ေအာက္တြင္ မိမိဆႏၵမပါပဲ အတင္းအက်ပ္ ေပါင္းသင္းလက္ထပ္ျခင္း ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အခ်က္လက္မ်ားအား ေဒါင္းလုတ္ဆြဲပါ။

Banner
Locker Room

The Locker Room

Close