Apäm de wɛbthiat

Të tɔ̈ yïn në thiëŋ ë loi kɔckuɔ̈n (thiëŋ ë mɛ̈c yïn) ka ye diɛr na yïn abï kɔckuɔ̈n gaam në riɛl (riɛr), alim ba nyic na kony atɔ̈ ku yïn acï tɔ̈ yïtök.

Tɛk ke yïn ariɔ̈c ku kuc pïrdun nhiäk, ku ca nhom liäb në të ye yɔ̈k rɔt ku ka ba loi. Yïn alëu ba kony yök të yup yïn namba telepun tök në nɛmbɛi tɔ̈ në ya päm känic.

Nɔŋ yïn run kadï; ka bär pinyo ka pan bär pan yïn kadi; na ye yïn moc ka tik; ka ye ciɛŋdu ye kunu ka ye kunu ye door – acïn ran cï puɔ̈l bë yïn mäc thiëk ke cie kë gör (wuïc).

Të yuïc yïn në wëët, ke yïn alëu ba yup në (02) 9514 8115 ka tuɔcë imel tënë help@mybluesky.org.au ka tuɔcë mathɛ̈c në 0481 070 844. Ɣok alëu buk yïn kony në athook të bë yïn ee gör.

Ye yök ke nɔŋ kërɛc bë yïn yök?  Të nɔŋ yen kë tëëm rɔt  ka nɔŋ tëtök cï yïn yök ke yïn yup kë lääric nadiak (000) në guɔ̈t ë telepun.

Thiëŋ ë riɛl (riɛr) yekunu?

Thiëŋ ë riɛl (riɛr) ee të cïnë ran thiak ke cï läu ku gɛm në puɔ̈nde. Kän alëu bë ya wɛ̈t këc kek ee deetic yen tënë thiëk ku kë ye ajuɛɛr de thiëk nɔ̈k ka cï kek macthïn në riɛl (riɛr), ka cï kek riääc ka wet (dhom). Kän aye mätic riäk ë puɔ̈u tënɔŋ kɔckuɔ̈n, bë yïn ya waac në, ka nääk (dui), ka bë yïn wetnyin ba ran görkë thiak. Thiëk cït käk aye naŋ kërɛc yekë bɛ̈i tënë kɔc ku kɔc mac-thok në nïn tɔ̈ tueŋ ku aye löŋ Australia jai.

Lööm lëk juɛ̈c në bak de mɛ̈c thiëk piny-tɛ̈n.

Banner
Locker Room

The Locker Room

Close