အတင်းအကျပ် လက်ထပ်ခိုင်းခြင်းဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။

မိမိဆႏၵမပါပဲ အတင္း အၾကပ္ လက္ထပ္ေပါင္းသင္းခံရျခင္း ဆိုတာဘာလဲ

သင့္အေနျဖင့္ မိမိဆႏၵမပါဘဲ အတင္းအၾကပ္ ေပါင္းသင္းမႈ ျပဳခံေနရပါက သုိ႔မဟုတ္ ယင္းသုိ႔ အတင္းအက်ပ္ ေပါင္းသင္း လက္ထပ္ခုိင္းမည္ကို စိုးရိမ္ေနပါက အကူအညီရရွိႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ သင္တစ္ေယာက္တည္း ကူရာမဲ့ျဖစ္မေနေၾကာင္း သိရွိထားပါ။ သင့္အေနျဖင့္ သင့္အနာဂတ္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ျခင္း၊ မေရမရာမေသခ်ာျခင္းတို႔ ျဖစ္ေနႏိုင္သလို သင့္ခံစားခ်က္၊ ဝတၱရားတို႔ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ား ရွိေနႏိုင္ပါသည္။ဤစာမ်က္ႏွာတြင္ ပါရွိေသာ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားအနက္ တစ္ခုကို ဆက္ျပီး သင္အကူအညီ ရယူႏိုင္ပါသည္။

အလိုမတူဘဲ အတင္းေပါင္းသင္း လက္ထပ္ေနထိုင္ျခင္း ဆိုသည္မွာ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ လြပ္လပ္သည့္ မိမိဆႏၵမပါဘဲဲ လက္ထပ္ေပါင္းသင္း ေနထိုင္ျခင္းျဖစ္ျပီး ယင္းသို႔ လက္ထပ္ေပါင္းသင္းေနထိုင္ျခင္း၏ သေဘာသဘာဝႏွင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို နားမလည္ျခင္းေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ ျခိမ္းေျခာက္ အၾကပ္ကိုင္ခံ ရ၍ေသာ္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ လွည္းျဖားခံရ၍ေသာ္လည္းေကာင္း လက္ထပ္ရျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ လက္ထပ္ခ်ိန္တြင္ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ေအာက္လူငယ္တစ္ဦးအေနျဖင့္ ေပါင္းသင္းလက္ထပ္မႈအား ျပည့္ျပည့္ဝဝ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ သေဘာတူႏုိင္မည္ဟု ယူဆ၍ မရပါ။ယင္းကဲ့သို႔ ေပါင္းသင္း လက္ထပ္မႈ ပံုစံမ်ိဳးသည္ လူအမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ မိသားစုမ်ားအေပၚ ဆိုးက်ိဳးမ်ား သက္ေရာက္ေစႏိုင္ျပီး ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနပါသည္။


ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံရွိ ဥပေဒမ်ားအေၾကာင္း ပိုမိုသိရွိလိုပါက ဤေနရာတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ

ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္လ၌ အတင္းအက်ပ္ ေပါင္းသင္း လက္ထပ္ေစျခင္းသည္ တရားမဝင္ဟု သတ္မွတ္သည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ စတင္ အသက္ဝင္ လာခဲ့ပါသည္။ လူတစ္ေယာက္အား အတင္းအက်ပ္ လက္ထပ္ေစလွ်င္ သို႔မဟုတ္ (သင္သည္ အတင္းအက်ပ္ လက္ထပ္ေပးခံရသူ မဟုတ္ဘဲ) အတင္းအက်ပ္ လက္ထပ္ေပး သူမ်ားတြင္ ပါဝင္သူ တစ္ဦးျဖစ္လွ်င္ ရာဇဝတ္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဤဥပေဒသည္ ဓနသဟာရ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ အက္ဥပေဒ ၁၉၉၅ ၏ အပုိဒ္ ၂၇၀ တြင္ ပါဝင္သည္။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားသည္ အမ်ားဆုံး ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ လူငယ္တစ္ဦး သို႔မဟုတ္ မသန္စြမ္းသူတစ္ဦးအား အတင္းအက်ပ္ လက္ထပ္ေစျခင္းကဲ့သို႔ ပိုမိုဆုိးရြားေသာ ျပစ္မႈမ်ားျဖစ္ပါက ၉ ႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏုိင္ သည္။ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးတစ္ဦးအား ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ ျပင္ပသို႔ ေခၚေဆာင္ျပီး လက္ထပ္ေပးရန္ ကူညီစီစဥ္ေပးပါက ေထာင္ဒဏ္ ၂၅ ႏွစ္အထိ က်ခံရႏုိင္သည္။


သင္သည္ မိမိဆႏၵမပါဘဲ အတင္းအၾကပ္ ေပါင္း သင္းမႈ ျပဳခံေနရပါက

သုိ႔မဟုတ္ ယင္းသုိ႔ အတင္းအက်ပ္ ေပါင္းသင္း လက္ထပ္ခုိင္းမည္ကို စိုးရိမ္ပူပင္ပါက အကူအညီ ရရွိႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ သင္တစ္ေယာက္ တည္း ကူရာမဲ့ျဖစ္မေနေၾကာင္း သိရွိထားပါ။သင့္အေနျဖင့္ သင့္အနာဂတ္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ျခင္း၊ မေရမရာမေသခ်ာျခင္းတို႔ ျဖစ္ေနႏိုင္သလို သင့္ခံစားခ်က္၊ ဝတၱရားတို႔ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ား ရွိေနႏိုင္ပါသည္။ ဤစာမ်က္ႏွာတြင္ ပါရွိေသာ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားအနက္ တစ္ခုကို ဆက္ျပီး သင္အကူအညီ ရယူႏိုင္ပါသည္။

မိမိဆႏၵမပါဘဲ အတင္းအၾကပ္ လက္ထပ္ေစသည့္ နမူနာမ်ား

၁။ “အသက္ ၁၇ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးတစ္ဦးတြင္ ခ်စ္သူေကာင္ေလးတစ္ေယာက္ ရွိေနေသာ္လည္း သူမ၏ မိဘမ်ားက သူႏွင့္အဆက္အသြယ္ျဖတ္ကာ အျခားသူတစ္ဦးႏွင့္ လက္ထပ္ရန္ေျပာသည္။ သူမသည္ အျခားတစ္ေယာက္ႏွင့္ လက္ထပ္ရန္ သေဘာမတူပါက သူ႔အား ထိခိုက္နာက်င္ေစမည္ဟု ေျပာသည္။ အကယ္၍ အဆုိပါ မိန္းကေလးသည္ ထိခုိက္မည္ကို ေၾကာက္ရြ႔ံေသာေၾကာင့္ လက္ထပ္ရန္ လက္ခံခဲ့ပါက ၎သည္ အတင္းအက်ပ္ လက္ထပ္ေစျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။”

မိမိဆႏၵမပါဘဲ အတင္းအၾကပ္ လက္ထပ္ေစသည့္ နမူနာမ်ား

၂။ “အသက္ ၁၅ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးတစ္ဦးသည္ ေက်ာင္းအားလပ္ရက္အတြင္း မိသားစုႏွင့္အတူ ခရီးထြက္ရမည္ဟု ဆုိသည္။ သူမႏွင့္ သူမမိသားစု ႏုိင္ငံရပ္ျခားသို႔ ေရာက္ရွိသည့္အခါ သူမအား ဝမ္းကြဲေမာင္ႏွမတစ္ဦးႏွင့္ လက္ထပ္ရန္ ေျပာသည္။ အကယ္၍ သူမသည္ လက္ထပ္ရန္ သေဘာမတူပါက သူမအေနျဖင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံသုိ႔ မည္သည့္အခါမွ် ျပန္ခြင့္ရေတာ့မည္ မဟုတ္ဟု ေျပာျခင္းခံရသည္။ အကယ္၍ ဤလက္ထပ္ပြဲျဖစ္ေျမာက္ခဲ့ပါက ယင္းသည္ အတင္းအက်ပ္ လက္ထပ္ရန္ ေစခိုင္းခံရမႈတစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။”

မိမိဆႏၵမပါဘဲ အတင္းအၾကပ္ လက္ထပ္ေစသည့္ နမူနာမ်ား

၃။ “၁၉ ႏွစ္အရြယ္ လူငယ္တစ္ဦးက သူသည္ လိင္တူခ်င္း ႏွစ္သက္သူတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း သူ႕မိသားစုအား ေျပာျပခဲ့သည္။ ရက္သတၱပတ္အနည္းငယ္ၾကာျပီး ေနာက္ ၎သည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သိကၽြမ္းလာခဲ့ေသာ ၎တုိ႔ အသုိင္းအဝုိင္းအတြင္းမွ အမ်ဳိးသမီးငယ္တစ္ဦးႏွင့္ လက္ထပ္ရမည္ဟု ၎၏ မိသားစုမွ ဆိုလာသည္။ အကယ္၍ သူမကုိ လက္မထပ္ပါက သူသည္ မိသားစုကုိ အလြန္အမင္း အရွက္ရေစသူ တစ္ဦးျဖစ္ျပီး အဘြားျဖစ္သူအား ႏွလုံးေရာဂါ ေဖာက္လာေစႏုိင္သည္ဟု ေျပာဆုိျခင္းခံရေသာေၾကာင့္ ဤလက္ထပ္ပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းသည္ အတင္းအက်ပ္ လက္ထပ္ေစျခင္း တစ္မ်ဳိးပင္ျဖစ္သည္။”

မိသားစုမွ စီစဥ္ေပးေသာ လက္ထပ္ပြဲဆုိတာ ဘာလဲ။

အခ်ဳိ႕မိသားစုမ်ားတြင္ လက္ထပ္ပြဲကို စီစဥ္ေပးေလ့ရွိၾကသည္။ လက္ထပ္မည့္ စုံတြဲအား မိသားစုဝင္ သုိ႔မဟုတ္ အျခားသူတစ္ဦးဦးမွ အခ်င္းခ်င္း မိတ္ဆက္ေပးၾကသည္။ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီသည္ မဂၤလာပြဲအား လက္ခံလိုစိတ္ရွိမရွိကုိ လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ျပီး ၎တို႔မိသားစုမ်ားမွ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ဳိးဆက္မ်ား မရွိဘဲ ၎တို႔၏ ေရြးခ်ယ္မႈကို နားေထာင္ၾကသည္။ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံတြင္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္အထက္အရြယ္ေရာက္ သူမ်ားသည္ လက္ထပ္ရန္ အခ်င္းခ်င္းလြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ျပီး မွသာ လက္ထပ္ေသာ မိသားစုမွ စီစဥ္ေပးသည့္ လက္ထပ္ပြဲမ်ားသည္ တရားဝင္သည္။

၎တို႔မွ ဦးစြာ သေဘာတူထားသည့္ တုိင္ေအာင္ စီစဥ္ထားေသာ လက္ထပ္ပြဲသည္ လူတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ဦးစလုံးအား လက္ထပ္ျခင္းကို လက္ခံရန္အတြက္ ျခိမ္းေျခာက္ခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ လွည့္စားခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖိအားေပးခံရျခင္း ခံရပါက အလိုမတူဘဲ အတင္းအက်ပ္ လက္ထပ္ရန္ ေစခိုင္းခံရျခင္းသို႔ ေျပာင္းလဲသြားႏုိင္ သည္။ ယင္းပုဂၢိဳလ္သည္ မဂၤလာပြဲအတြက္ ျငင္းဆုိရန္ ကူညီရာမဲ့ေနသကဲ့သို႔ ခံစားရႏုိင္သည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ၎တုိ႔သည္ အျပည့္အဝ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ သေဘာတူညီႏုိင္ ေတာ့မည္ မဟုတ္ဘဲ လက္ထပ္ျခင္း သည္ မိမိဆႏၵ မပါဘဲ အတင္းအက်ပ္ လက္ထပ္ျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္သြားမည္ျဖစ္ သည္။

မိသားစုမွ စီစဥ္ေပးေသာ လက္ထပ္ပြဲအတြက္ နမူနာတစ္ခု ရယူလိုပါက ဤေနရာတြင္ ႏွိပ္ပါ။

အသက္ ၁၉ ႏွစ္အရြယ္ လူငယ္တစ္ဦးအား မိသားစုဝင္၊ မိတ္ေဆြ သို႔မဟုတ္ အျခား ၾကားခံလူ တစ္ဦးဦးမွ လက္ထပ္ရမည့္ လက္တြဲေဖာ္ႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးသည္။ ထုိလူငယ္သည္ လက္ထပ္ရန္အတြက္ လက္ခံသည္ သို႔မဟုတ္ လက္မခံသည္ကို ေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည္။ ၎တုိ႔သည္ လက္ထပ္ပြဲကို လက္မခံပါက ေရွ႕မဆက္ရန္ပင္ ျဖစ္သည္။ ၎တို႔က လက္ထပ္ပြဲကို ၎တို႔၏ ျပည့္ဝလြတ္လပ္ေသာ သေဘာတူညီမႈျဖင့္ လက္ခံပါက လက္ထပ္ပြဲကို ေရွ႕ဆက္မည္ျဖစ္သည္။ ၎တို႔၏ ျပည့္ဝလြတ္လပ္ေသာ သေဘာတူညီမႈဆုိသည္မွာ လက္ထပ္ပြဲကို လက္ခံရန္အတြက္ ၎တို႔အား ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ လွည့္စားျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖိအားေပးခံရျခင္းမ်ား မရွိျခင္းကို ဆုိလိုသည္။

Banner

ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ ဖုန္းလုံျခဳံေရး

လုံျခဳံေသာ ဖုန္း သို႔မဟုတ္ ကြန္ပ်ဴတာ တစ္လုံးကိုအသုံးျပဳ၍ သင့္အား ေနာက္ေယာင္ မခံႏုိင္ေစရန္ သ႔မို ဟုတ္ ေျခရာခံ၍ မရႏိုင္ေစရန္ လုံျခဳံေသာ ေနရာတစ္ခုတြင္ ေသခ်ာရွိေနေစရန္ ေဆာင္ရြက္ပါ။ သင္သည္ သင္၏ လုံျခဳံမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပင္မႈရွိပါက သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦး၏ မိုဘုိင္းဖုန္းကို ငွားသုံးပါ သို႔မဟုတ္ စာၾကည့္တုိက္ သို႔မဟုတ္ လူထုစင္တာ တစ္ခုခုရွိ ကြန္ပ်ဴတာ တစ္လုံးအား အသုံးျပဳပါ။

ဤဝက္ဘ္ဆုိက္မွ လ်င္ျမန္စြာ ထြက္ဖို႔လိုအပ္ပါက ဤေပ့ခ်္၏ အေပၚ ညာဘက္ေထာင့္ရွိ “ဝက္ဘ္ဆုိက္မွ ထြက္ရန”္ ခလုတ္အား ႏွိပ္ပါ။ ၎သည္ သင့္အား Google search ေပ့ခ်္ အလြတ္တစ္ခုဆီသို႔ တန္းေရာက္ သြားေစမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း သင္ရွာေဖြခ့ဲေသာ သမိုင္းေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းေပးမည္ မဟုတ္ပါ။

Locker Room

The Locker Room

Close