ازدواج اجباری چه است؟

ازدواج اجباری چه است؟

اگر شما در قید یک ازدواج اجباری قرار دارید یا نگران هستید که وادار به ازدواج اجباری می شوید، لطفاً متوجه باشید که کمک موجود است و تنها نیستید. ممکن است شما در هراس بوده و راجع به زندگی آینده تان مردد باشید. همچنان ممکن است راجع به احساسات و وظایف تان گیج باشید و ندانید که در قدم بعدی چکار باید بکنید. برای دریافت کمک و حمایت، می توانید با یکی از شماره های تیلفون مندرج این ورق تماس بگیرید.

ازدواج اجباری زمانی صورت می گیرد که یک شخص بدون رضایت کامل و آزادی مجبور به ازدواج گردد. این امر ممکن است از سبب بی اطلاعی وی از انجام یافتن یا عواقب مراسم ازدواج و یا بخاطر فشار عاطفی، تهدید یا نیرنگ وارده توسط اعضای خانواده اش باشد، و یا با فریبکاری مجبور به ازدواج یا یک فرد گردد. اگر یک فرد در زمان ازدواج کمتر از 16 سال عمر داشته باشد، معمولاً این ازواج بحیث یک ازدواج رضایتنمدانه و آزادانه شمرده نمی شود. این نوع ازدواج می تواند تاثیرات منفی درازمدت بالای اشخاص و خانواده هایشان وارده نموده و مغایر قوانین آسترالیا می باشد.


برای کسب معلومات بیشتر راجع به قوانین آسترالیا اینجا را کلیک کنید

در ماه مارچ 2013، یک قانون نافذ گردید که ازدواج اجباری را در آسترالیا غیرقانونی اعلام نمود. وادار ساختن یک شخص به ازدواج اجباری یا دست داشتن در آن (به استثنای شخص متضرر) یک جرم محسوب می شود. این قانون در بخش 270 قانون جزای دولت فدرال آسترالیا مصوبه 1995 درج است. ارتکاب این چنین جرایم الی حد اکثر مدت 7 سال حبس دارد، یا 9 سال در صورت حالات مشدده که شامل وادار ساختن یک فرد زیر سن 18 معلول به ازدواج باشد. اگر فردی در قسمت انتقال یافتن یک طفل صغیر زیر سن 18 برای ازدواج به خارج از آسترالیا همدستی نماید، ممکن است به الی 25 سال حبس محکوم گردد.


اگر شما در قید یک ازدواج اجباری قرار دارید

… یا نگران هستید که وادار به ازدواج شوید، لطفاً بدانید که کمک موجود است و شما تنها نیستید. ممکن است شما در هراس بوده و راجع به زندگی آینده تان مطمئن نباشید. همچنان ممکن است راجع به احساسات و وظایف تان گیج باشید و ندانید که در قدم بعدی چکار باید بکنید. برای دریافت کمک و حمایت، می توانید با یکی از شماره های تیلفون مندرج این ورق تماس بگیرید.

مثال های ازدواج اجباری

 ”یک دختر 17 ساله یک دوست پسر دارد مگر والدین وی برایش می گویند که باید رابطه اش را با آن پسر خاتمه دهد و با یک شخص دیگر ازدواج نماید. والدین اش به او اخطار می دهند که اگر رابطه اش را قطع نکند، به او آسیب خواهند رساند. اگر آن دختر بخاطر تهدیدات و ترس از والدینش وارد این ازدواج شود، این عمل بنام ازدواج اجباری محسوب می شود. “

مثال های ازدواج اجباری

 ”به یک دختر 15 ساله گفته می شود که در طول رخصتی مکتب با خانواده به رخصتی می رود. زمانیکه وی و خانواده اش به خارج می روند، برای وی گفته می شود که باید با پسر کاکایش ازدواج نماید. وی تهدید می شود که اگر به این ازدواج رضایت نشان ندهد، برایش هرگز اجازه بازگشت به آسترالیا داده نخواهد شد. اگر این ازدواج صورت گیرد، این عمل بحیث یک ازدواج اجباری محسوب می شود. “

مثال های ازدواج اجباری

”یک پسر 19 ساله برای خانواده اش می گوید که وی همجنس باز است. چند هفته بعد خانواده وی برایش می گوید که باید با یک دختر جوان از جامعه اش که از سالها قبل وی را می شناسد، ازدواج کند. این ازدواج صورت می گیرد زیرا برای آن پسر گفته شده است که اگر تن به اینکار ندهد، این امر سبب بدنامی خانوادگی وی گردیده و مادرکلانش که دچار تکلیف قلبی است ممکن است سکته کند. این عمل بحیث یک ازدواج اجباری محسوب می شود. “

یک ازدواج ترتیب شده چه است؟

در بعضی خانواده ها، ازدواج ها ترتیب داده می شوند. دو زوج جوان توسط یک عضو خانواده شان یا یک شخص ثالث به همدیگر معرفی می شوند. هر یک از ایشان بدون عواقب بعدی از جانب خانواده هایشان می توانند آزادانه انتخاب کنند که آیا می خواهند با آن فرد ازدواج کنند یا نه. ازدواج های ترتیب شده در آسترالیا برای اشخاص بالای سن 18 قانونی می باشد مشروط براینکه هردو فرد ذیخل در ازدواج بتوانند آزادانه ازیک پیوند راضی باشند.

حتی اگر در ابتدا یک شخص راضی هم باشد، یک ازدواج ترتیب شده می تواند به یک ازدواج اجباری تبدیل گردد در صورتیکه یک یا هردو جانب ذیدخل بخاطر رضایت دادن به ازدواج مورد تهدید قرار گیرند، بالای شان فشار وارد گردد یا فریب داده شوند. یک شخص ممکن است ناچاراً ازدواج را قبول کند و این بدین معناست که رضایت بشکل جبری و همراه با اکراه می باشد که بحیث یک ازدواج اجباری تلقی خواهد گردید.

برای خواندن یک مثال ازدواج ترتیب شده، اینجا را کلیک کنید

یک شخص 19 ساله توسط یک عضو خانواده اش، دوست یا شخص ثالث با یک فرد بالقوه دیگر جهت ازدواج معرفی می گردد. این شخص باید بتواند که این پیوند را “قبول” یا “رد” کند. اگر این دو زوج تصمیم بگیرند که به این پیوند جواب “نه” دهند، این ازدواج اصلاً نباید صورت بگیرد. در مقابل اگر جواب هردو جانب ایشان با رضایت کامل و آزادانه “بلی” باشد، این ازدواج صورت گرفته می تواند. رضایت کامل و آزادنه ایشان بدین معناست که هیچ نوع تهدید، فریب یا فشار نباید بالای ایشان در گرفتن تصمیم به ازدواج وارد گردد.

Banner

مصؤنیت کمپیوتر و تیلفون

اطمینان حاصل کنید که شما در یک محل امن باشید و از یک تیلفون یا کمپیوتر مطمئن استفاده کنید تا نتوانند شما را تعقیب یا ردیابی کنند. اگر در مورد مصؤنیت تان نگران هستید، می توانید از تیلفون یا کمپیوتر یک دوست تان و یا از تیلفون یا کمپیوتر کتابخانه عامه محل تان و یا مرکز جامعه استفاده کنید.

اگر مجبورید که این ویب سایت را بسرعت ترک کنید، دکمه “خروج از ویب سایت” را در قسمت راست فوقانی صفحه کمپیوتر کلیک کنید. اینکار شما را مستقیماً به صفحه خالی گوگل بدون پاک کردن سابقه بروزر تان انتقال می دهد.

Locker Room

The Locker Room

Close